Özel Akşam Lisesi KayıtlarıLise ve dengi devlet okullarından herhangi bir sebep ile ilişkisi kesilen ya da okuma hakkı dolan öğrencilerin lise eğitimini özel olarak ücretli sürdürmek isteyenler için açılan eğitim kurumlarına verilen isimdir Akşam Lisesi.

Önceki yıllarda yasa olarak çıkartılan Akşam Liseleri şimdilerde yurdun tüm bölgelerinde kurulmuş ve bir çok şehirde hizmet vermektedir. 2003 yılında ilk olarak açılan Akşam Liseleri belirli bir ücret karşılığında size lise eğitiminizi tamamlama olanağı sunar.

Lise eğitimini sürdürmek isteyenler için Özel Akşam Lisesi kayıtları 2012 2013 her yıl belirli aralıklar ile yapılmaktadır.  Buna göre özel akşam lisesi fiyatları 2012 2013 eğitim ve öğretim yılına göre yıllık 2 bin lira ile 4 bin lira arasında farklılık göstermektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Akşam Liseleri İçin İlgili Mevzuatı ve Yönetmeliği Şöyledir;

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, özel akşam liselerinin işleyişine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, özel akşam liselerinin; eğitim-öğretim, yönetim ve öğrencilere ait iş ve işlemlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 —( Değişik: 4.3.2009/27159 RG) Bu Yönetmelik, 14/6/1973  tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b)(Değişik: 5.4.2005/256777 RG) Okul: İş günlerinde çalışma saati bitiminden sonra, gerektiğinde çalışma saati bitiminden önce veya cumartesi/pazar günleri de öğretim yapılan özel akşam liselerini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Okulun Amacı, Ders Dağıtım Çizelgeleri, Öğretim Programları, Öğretim Süresi ve Çalışma Saatleri

Okulun Amacı

Madde 5 — ( Değişik: 5.4.2005/25777 RG) Bu okulların amacı, gündüz orta öğretim kurumlarına devam edemeyenler ile orta öğretim kurumlarından ayrılanlara eğitim-öğretim imkânı sağlamaktır.

Ders Dağıtım Çizelgeleri ve Öğretim Programları

Madde 6 — Okullarda, genel liselerde uygulanan ders dağıtım çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır.

Öğretim Süresi

Madde 7 — Okulların öğretim süresi, genel liselerin öğretim süresi kadardır.

Çalışma Saatleri

Madde 8 — (Değişik: 5.4.2005/25777 RG) Bu okullarda öğretime, çalışma saati bitiminde başlanması esastır. Gerektiğinde çalışma saati bitiminden önce veya cumartesi/pazar günleri de öğretim yapılabilir.

Günlük ve haftalık çalışma saatleri, bölgenin ve okulun özellikleri de dikkate alınarak okul müdürlüğünce hazırlanan il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanan çalışma saatleri çizelgesine göre düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt-Kabul, Okulu Bitirme Süresi

Aday Kayıt Şartları

Madde 9 — (Değişik: 5.4.2005/25777 RG) Bu okullara kayıt-kabulde öğrencilerde; ilköğretim okullarını bitirmiş veya orta öğretim kurumlarından ayrılmış olma şartları aranır.

Orta Öğretim Kurumlarından Ayrılmış Adayların Kabul Edileceği Sınıflar

Madde 10 — Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumları ile Açıköğretim Lisesinden ayrılan adayların devam edecekleri sınıfların tespitinde;

a) Ders geçme ve kredi sisteminin uygulandığı kurumlardan ayrılan adaylar; ayrıldığı orta öğretim kurumunun bir ders yılındaki ortalama kredisi kadar veya daha fazla kredisi bulunması hâlinde, okulun bu krediye denk olan sınıfına,

b) Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumlarından ayrılan adayların tasdiknamelerinde belirtilensınıflara kayıtları yapılır.

Sınıflar, öğrencilerin yaşları da dikkate alınarak oluşturulur.

Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumlarında okuma hakkını kaybetmeden özel akşam liselerine kaydolan öğrencilerden, kayıt-kabul şartlarını taşıyanların gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumlarına nakilleri yapılabilir.

Okulu Bitirme Süresi

Madde 11 — Okula kayıt yaptıran öğrenciler;

a) İlköğretim kurumları diploması ile kayıt yaptıranlar, en fazla beş öğretim yılı,

b) Orta öğretim kurumlarından öğrenim belgesi ile kayıt yaptıranlar,

1) 9 uncu sınıfa kayıt yaptıranlar en fazla dört öğretim yılı,

2) 10 uncu sınıfa kayıt yaptıranlar en fazla üç öğretim yılı,

3) 11 inci sınıfa kayıt yaptıranlar en fazla iki öğretim yılı

sonunda okulu bitirmek zorundadırlar.

Üst üste iki öğretim yılı okula devam etmeyenler ile yukarıda belirtilen sürelerde mezun olamayanların kayıtları silinir.

Adaylardan İstenen Belgeler

Madde 12 —(Değişik: 5.4.2005/25777 RG) Bu okullara kayıt için başvuran adaylardan;

a)Öğrenim belgesinin aslı,

b) İki adet vesikalık fotoğraf,

c)  (Değişik bend : 31.7.2009/27305 RG) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

d) Askerlik çağındaki adayların askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair belge,

e) 18 yaşını doldurmamış öğrencilerin veli göstermesi,

istenir.

İKİNCİ KISIM

Ölçme ve Değerlendirme, Sınavlar, Sınıf Geçme, Disiplin ve Kılık- Kıyafet

BİRİNCİ BÖLÜM

Ölçme ve Değerlendirme, Sınavlar, Sınıf Geçme

Ölçme ve Değerlendirme

Madde 13 —(Değişik: 5.4.2005/25777 RG) Öğrenci başarısının tespitinde; Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sınavların Yapılması

Madde 14 — Yürürlükten kaldırılmıştır. (5.4.2005/25777 RG)

Sınavlara Katılamayanlar

Madde 15 — Yürürlükten kaldırılmıştır. (5.4.2005/25777 RG)

Sınıf Geçme

Madde 16 — Yürürlükten kaldırılmıştır. (5.4.2005/25777 RG)

Sorumluluğun Kalkması

Madde 17 — Yürürlükten kaldırılmıştır. (5.4.2005/25777 RG)

Madde 18 — Okulu bitiren her öğrenciye lise diploması verilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin İşleri ve Kılık-Kıyafet

Disiplin İşleri

Madde 19 Okulda öğrenci disiplin işlerinde, “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği”nin ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

Kılık – Kıyafet

Madde 20 — Öğrencilerin kılık kıyafetlerinde, yetişkin ve bir işte çalışıyor olmaları da dikkate alınarak, “Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık-Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uyulur.

Denetim

Madde 21 — Bu okullarda denetim, “Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü” ve “Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük, Yürütme

Madde 22 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda, orta öğretim kurumları için yürürlükte olan mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 23 — 28/1/1993 tarihli ve 21479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Akşam Okulları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 24 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

İzmir, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa, Denizli ve daha bir çok ilde Özel Akşam liseleri merkezleri bulunmaktadır.

www.tutturan.com


Adanadaki Anadolu Liseleri ve Puanları
Zorunlu Trafik Sigortası Fiyatları 2012
Hac ön kayıtları ne zaman? (2011-2012)
Özel Üniversite Fiyatları 2012
Açıköğretim Lise Kayıtları 2012 – Başvuruları
Olay Konuşmalar İnternete düştü!
Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi liseli kız kavgası izle (bodrum-muğla)
2011 öss (başvuruları-kayıtları) bitti mi?
Satılık Maymun Fiyatları
Özel Güvenlik İş Başvurusu – 2011
Oto Alarm fiyatları ne kadar?
Oto Lastik Fiyatları {İzmir-İstanbul-Ankara} 2011
2012 Çay, Şeker Fiyatları
Sarıyer Behçet Kemal Çağlar Lisesi kantin boykotu cezası 17 Ocak 2011
özel güvenlik iş ilanları 2012

15 Yorum »

 • didem diyor ki:

  açıkögretim lisesi okuyorum 92 kredım kaldı.
  akşam lisesine yazılsam son sınıftan devam edebilirmisiyim.

 • soner diyor ki:

  Evet devam edebilirsin

 • ertuğrul diyor ki:

  sınıf geçme nasıl oluyor kalma felan warmı?

 • eyüp diyor ki:

  açıklisede okuyom 58 kredim var kayıt yaptırsam kaçıncı sınıfa giderim acaba?

 • evin diyor ki:

  son kayıtların tarihini öğrenebilir miyim?

 • demet diyor ki:

  açık öğretim birdeyim ama ders çalışamıyorum o yüzden akşam lisesine kayıt yapmak istiyorum ne gerekli akşam lisesi için

 • ışık diyor ki:

  2 yıl üst üste sınnıfta kaldım çıraklık egıtıme gttım 3 yıl bitirdim 2011 de açık lise e yazıldım 10.sınıftn biladım agustosta kayıt yptrsam 11 den başlarmıyım? yaşım 20 ,ve kç yıla bıter

 • Burak diyor ki:

  Fiyatları Nerlerdir ve sınıf geçme kesinmi ?

 • fırat diyor ki:

  akiam lısesıne gıtmek ıstıyom ama bı türlü ucuz yer bulamadım arkadaşlar bana yardımcı olurmusunuz ucuz yer bilen bana cvp yazarmısınız 1.700ile200lira olan akşam lısesı varsa benı bılgılendirseniz çok memnun kalırım tşk

 • muhammed diyor ki:

  Lise son a gidiyorum aksam lisesine gecebilirmiyim yoksa lise son da snifta kalan ilk kisi olucam?

 • Fadime diyor ki:

  Arkadaşlar !
  Çok pahalı yha 4000 yuh yane !!!!!
  Lütfen gerçek net bilgisi olan doğru bi fiyat yazsın .
  Kiminin maddiat durumu yeter , yetmez …

 • HİLAL diyor ki:

  açık liseden akşam lisesine geçiş yapmak için ne gerekli

 • atilla diyor ki:

  özel akşam liselerinin fiyatlarını internetten öğrenmek istiyorum neden yazılmıyor buraya, anlamak zor, illaki okula kadar gelip boş dönmekmi lazım yazın buraya insanlar görsün, yani nedir bu devlet sırrımı çok saçma, bu yüzden böyle okulları tercih etmiyorum umarım bu yanlışı düzeltirler, bu işlem bilinçli yapıylıyor, okulda ikna edilsin diye insanlar ama yanlış, bırakın burdan öğrenmeyi telefon ediyorum bilgilerimi veriyorum yinede fiyat vermiyorlar, bende yazdırmıyorum çocuğumu, ben değil onlar müşteri kaybediyor, saygılar….

 • UĞURCAN diyor ki:

  slm arkadaslar bnde acıklise 85 krediden devam etmekteyim iş hayatında oldumuz için çalısmaya hiç vakit kalmıyor meslek eczane oldu için zor oluyor derse vakit ayırmak düşünülemiyor bile kaçıncı sınıftan baslarım ve neler gerekli erzda yasamkatayım bilgilendirirseniz mmnn kalırım tskrler

 • sevim diyor ki:

  slm arkadaşlar bende aynı konudan muzdaribim ders calışmaya fırsat olmuyor 78 kredim var bitermi bu durum vahim. akşam lisesi istiyorum ama fiyatları görünce mümkün değil yokmu bunun bi yolu yordamı acaba ?… herkese bol şans arkadaşlar…

Bu Yazıya Yorum Yapmak İstermisiniz?

Lütfen aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurarak yorum gönderin...